Biz hakda

“Hangzhou Juxian” gaz enjamlaryny öndürýän kärhana

gollanma hökmünde ylym we tehnologiýa, ýol görkeziji hökmünde bazar, ösüş üçin hil, esas hökmünde zehinler, peýdalary döretmek üçin dolandyryş we ynam gazanmak üçin hyzmat

Kompaniýanyň maglumatlary

“Hangzhou Juxian Gas Equipment Co., Ltd.”, Hangzhou Fuyang Xukou senagat seýilgähinde, hangzhou Günbatar köli we müň adanyň kölüniň arasynda milli gözel ýerler bolan Fuchun derýasynyň ajaýyp kenarynda ýerleşýän, gaz arassalamak, bölmek, garyşdyrmak bilen meşgullanýan hünärmen. , ösen ykdysadyýet, amatly transport.

Kompaniýanyň esasy önümleri: basyş adsorbsiýasy azot, kislorod öndürýän enjamlar, gaz arassalaýjy enjamlar, mikro ýylylygy dikeldiji guradyjy, ýylylygy dikeldiji guradyjy, galyndy ýylylygy dikeldiji guradyjy, süzgüç, gözegçilik guraly we 200-den gowrak spesifikasiýa. Önümiň hilini we satuwdan soňky hyzmatyny üpjün etmek üçin içerde we daşary ýurtda giňişleýin iş ulgamy.

Hangzhou juxian önümleri nebithimiýa senagatynda, kömür himiýasy senagatynda, nepis himiýa, biologiýa lukmançylygy, derman araçylary, däne we nebit saklaýyş, demir we polat metallurgiýa, poroşok metallurgiýasy, ýangyç öýjügi, polikristally kremniý, sintetiki ammiak, azyk, elektron, aýna , rezin, dokma, howa, howa, lukmançylyk, daşky gurşawy goramak, täze energiýa pudaklary ýaly awtoulag, nebit ýataklary.

Hangzhou Juxian Gaz enjamlaryny öndürýän kärhana, "ýokary derejeli, ýokary derejeli, ýokary hilli" we "çynlakaý, berk, berk" ajaýyp däp-dessurlara we üýtgeşiklige we innowasiýalara goldaw bermek üçin ösüşiň ylmy düşünjesine eýerýär. Kompaniýanyň güýçli tehniki güýji, ösen önümçilik tehnologiýasy, doly synag enjamlary, ygtybarly hil, ylmy dolandyryş, enjamlaryň öndürijiligi degişli milli ülňülere laýyk gelýär. Hangzhou Juxian "ylmy we standart dolandyryş, ýokary hilli we täsirli hyzmat "kärhananyň standartlaşdyrylyşyna, standartlaşdyrylmagyna, ylmy zerurlyklaryna laýyklykda, bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyna uýgunlaşmak, kärhanalary dolandyrmagyň häzirki zaman mehanizmini hemmetaraplaýyn ornaşdyrmak, kärhanalaryň içerki dolandyryşyny çynlakaý standartlaşdyrmak.

Hasaba alnan maýasy 30 million ýuana eýe bolan kompaniýamyz iso9001-2016 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001-2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO45001-2018 saglyk dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO13485 lukmançylyk ulgamy şahadatnamasyny we beýleki şahadatnamalary aldy. "ylym we tehnologiýa smes" we 25 sany peýdaly model patenti bar.

Kompaniýa, başlangyç nokady hökmünde ulanyjylaryň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrýar, zehinleriň, ylymyň we tehnologiýanyň artykmaçlyklaryna we önümçilik kuwwatyna bil baglap, ulanyjylaryň islegini kanagatlandyrýar we ylmy gözleglerde, dolandyryşda halkara derejesine çykmaga çalyşýar. , hil we hyzmat. Ulanyjylar üçin artykmaçlyk döretmek, jemgyýet üçin baýlyk ýygnamak, has gowy geljegi döretmek üçin hünär markasyny, hünär dolandyryşyny, hünär hilini, hünär hyzmatyny döretmäge çalyşyň.

Hasaba alnan maýasy 30 million ýuana eýe bolan kompaniýamyz iso9001-2016 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001-2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO45001-2018 saglyk dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO13485 lukmançylyk ulgamy şahadatnamasyny we beýleki şahadatnamalary aldy. "ylym we tehnologiýa smes" we 25 sany peýdaly model patenti bar.

Juxian Gas

"Juxian Gas" - pudakda öňdebaryjy hünär tehnologiýasyna eýedir we pudagyň iň täze tehnologiýasyna ýolbaşçylyk edýär.

"Juxian Gas" - elmydama "ylym we tehnologiýa ýol görkeziji, bazara ýol görkeziji, ösüşiň hiline, zehin esasy, dolandyryş, artykmaçlyk gazanmak üçin hyzmat etmek, ygtybarlylygy gazanmak üçin hyzmat" maksatlaryny ýerine ýetiriň, alyň ylmy, hünärmen, uly göwrümli ösüş ýoly.

"Juxian Gas" - maksat hökmünde bütewilik we hil bilen, ösüş maksady hökmünde adamlaşdyrmak, diwersifikasiýa, masştab.