Biz hakda

“Hangzhou Juxian Gas Equipment Co., Ltd.

gollanma hökmünde ylym we tehnologiýa, ýol görkeziji hökmünde bazar, ösüş üçin hil, esas hökmünde zehinler, peýdalary döretmek üçin dolandyryş we abraý gazanmak üçin hyzmat

Kompaniýanyň maglumatlary

“Hangzhou Juxian Gas Equipment Co. Ltd. , ösen ykdysadyýet, amatly transport.

Kompaniýanyň esasy önümleri: basyş adsorbsiýasy azot, kislorod öndürýän enjamlar, gaz arassalaýjy enjamlar, mikro ýylylygy dikeldiji guradyjy, ýylylygy dikeldiji guradyjy, galyndy ýylylygy dikeldiji guradyjy, süzgüç, dolandyryş guraly we 200-den gowrak spesifikasiýa. Kompaniýa a Önümiň hilini we satuwdan soňky hyzmatyny üpjün etmek üçin içerde we daşary ýurtda giňişleýin iş ulgamy.

Hangzhou juxian önümleri nebithimiýa senagatynda, kömür himiýasy senagatynda, nepis himiýa, biologiýa lukmançylygy, derman araçylary, däne we ýag saklaýyş, demir we polat metallurgiýa, poroşok metallurgiýasy, ýangyç öýjügi, polikristally kremniý, sintetiki ammiak, iýmit, elektron, aýna , rezin, dokma, howa, lukmançylyk, daşky gurşawy goramak, täze energiýa pudaklary ýaly awtoulag, nebit ýataklary.

Hangzhou Juxian Gas Equipment Co., Ltd. "ýokary derejeli, ýokary derejeli, ýokary hilli" we "çynlakaý, berk, berk" ajaýyp däp-dessurlara we üýtgeşmelere we innowasiýalara goldaw bermek üçin ösüşiň ylmy düşünjesine eýerýär. Kompaniýanyň güýçli tehniki güýji, ösen önümçilik tehnologiýasy, doly synag enjamlary, ygtybarly hil, ylmy dolandyryş, enjamlaryň öndürijiligi degişli milli ülňülere laýyk gelýär. “Ylmy we standartlaşdyrylan dolandyryş, ýokary hilli we täsirli” hyzmat "kärhananyň standartlaşdyrylyşyna, standartlaşdyrylmagyna, ylmy zerurlyklaryna laýyklykda, işewürlik filosofiýasy üçin, bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyna uýgunlaşmak, kärhanalary dolandyrmagyň häzirki zaman mehanizmini hemmetaraplaýyn ornaşdyrmak, kärhanalaryň içerki dolandyryşyny çynlakaý standartlaşdyrmak.

Hasaba alnan kapitaly 30 million ýuana eýe bolan kompaniýamyz iso9001-2016 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001-2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO45001-2018 saglyk dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO13485 lukmançylyk ulgamynyň şahadatnamasyny we beýleki şahadatnamalaryny aldy. "ylym we tehnologiýa smes" we 25 sany peýdaly model patenti bar.

Kompaniýa, ulanyjylaryň isleglerini başlangyç nokady hökmünde yzygiderli kanagatlandyrýar, zehinleriň, ylymyň we tehnologiýanyň artykmaçlyklaryna bil baglap, ulanyjylaryň islegini kanagatlandyrýar we ylmy gözleglerde, dolandyryşda halkara derejesine ýetmäge çalyşýar. , hil we hyzmat. Ulanyjylara artykmaçlyk döretmek, jemgyýetiň baýlyk toplamagy, has gowy geljegi döretmek üçin hünär markasyny, hünär dolandyryşyny, hünär hilini, hünär hyzmatyny döretmäge çalyşyň.

Hasaba alnan kapitaly 30 million ýuana eýe bolan kompaniýamyz iso9001-2016 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001-2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO45001-2018 saglyk dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO13485 lukmançylyk ulgamynyň şahadatnamasyny we beýleki şahadatnamalaryny aldy. "ylym we tehnologiýa smes" we 25 sany peýdaly model patenti bar.

Juxian Gas

"Juxian Gas" - pudakda öňdebaryjy hünär tehnologiýasyna eýedir we pudagyň iň täze tehnologiýasyna ýolbaşçylyk edýär.

"Juxian Gas" - elmydama "ylym we tehnologiýa ýol görkeziji, bazara ýol görkeziji, ösüşiň hiline, zehin esasy, dolandyryş tarapyndan peýdalary döretmek, ygtybarlylygy gazanmak üçin hyzmat" maksat ediniň, alyň ylmy, hünärmen, uly göwrümli ösüş ýoly.

"Juxian Gas" - maksat hökmünde bütewilik we hil bilen, ösüş maksady hökmünde adamlaşdyrmak, diwersifikasiýa etmek, masştablandyrmak.