Habarlar

 • Work safety should be strengthened

  Iş howpsuzlygyny güýçlendirmek gerek

  9-njy oktýabrda irden kompaniýa üçünji çärýekde iş howpsuzlygy we epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek, häzirki howpsuzlyk ýagdaýyny we bar bolan meseleleri seljermek we howpsuzlygyň öňüni almak boýunça esasy işleri meýilleşdirmek üçin ulgamdaky iş howpsuzlygy boýunça ýygnak geçirdi. dördünji çärýek.Gene ...
  Koprak oka
 • Engineering cases of nitrogen and oxygen production equipment in other industries

  Azot we kislorod öndürýän enjamlaryň beýleki pudaklarda in Engineeringenerçilik ýagdaýlary

  Azot enjamy, howany bölmek enjamy hökmünde ýokary arassa azot gazyny howadan bölüp bilýär. Azot inert gazy bolany üçin, köplenç goraýjy gaz hökmünde ulanylýar. Azot ýokary arassa azot gurşawynda okislenmäniň öňüni alyp biler. Aşakdaky kategoriýalar önümçilikler ýa-da ýangyç ...
  Koprak oka
 • Pursue green fashion and embrace green life

  Greenaşyl modany yzarlaň we ýaşyl durmuşy gujaklaň

  15-nji awgustda fuyang şäheriniň daşky gurşawy goramak boýunça önümçilik iş konferensiýasy geçirildi, 2021-nji ýylda howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik meseleleri boýunça ýygnak düzüldi we ýerleşdirildi we howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik meýilnamasyny çykardy. Meýilnama laýyklykda şäher o alyp barar. ...
  Koprak oka
 • Remote send acacia Chinese dream, thousands of miles where meet

  Uzakdan akasiýa hytaý arzuwyny, duşuşýan ýerinde müňlerçe kilometr iberiň

  Orta güýz festiwaly Aý senenamasynyň 8-nji aýynyň 15-nji gününe gabat gelýär.Rowaýata görä, Hou Yi bilen Çaň earther ýüzünde bile ýaşapdyrlar. Bir gün, Çang suwda şöhlelenmesini görüp, garrandygyny görüp, derýanyň ýakasynda eşik ýuwýardy. Şonuň üçin hou Yi gitdi ...
  Koprak oka
 • Holding of business management meetings

  Iş dolandyryş dolandyryş ýygnaklaryny geçirmek

  5-nji oktýabrda, 7-nji oktýabrda kompaniýada “kärhanany dolandyrmak boýunça iş konferensiýasynyň ikinji sessiýasy” geçirildi, bu ýygnak 2021-nji ýyldaky iş konferensiýasynyň ruhuny öz wagtynda we möhüm ýygnagy, 1-nji awgustda - kompaniýany dolandyrmak işini doly durmuşa geçirmeli. peri üçin arassa ...
  Koprak oka