Önümler

 • JXJ high efficiency precision filter

  JXJ ýokary netijelilik takyk süzgüç

  Pnewmatik enjamda we guralda çyglylyk, tozan, ýagly duman ýaly zyýanly materiallardan biri bolan howa kompressory tarapyndan gysylan erkin howanyň atmosfera gurşawy, ýokary temperaturadan we ýokary çyglylykdan we ýokary basyşly howadan kän wagt geçmänkä gymmat pnewmatik enjam, gural we önümleriň hiline täsir etmekden başga-da çynlakaý poslama turbany döredýär

 • JXX high efficiency oil remover

  JXX ýokary netijelilik ýagy aýyryjy

  Nurbatlary bölmek, deslapky süzgüç we kondensat görnüşi üçin inçe süzgüçli üçünji derejeli arassalamak organiki bir zat, suwdan, ýagy aýyrmakdan, tozan süzgüçden başga-da, gysylan howany arassalamak prosesini gysgaltmak, soňra bolsa gaýtadan işlemek arkaly täsirli bolup biler. takyklyk süzgüji, süzgüç takyklygy 0,1 um, galyndy ýagyň mukdary 0.03 mg / Nm3-den pes bolup biler, howany arassalamagyň hili ygtybarly kepillik alar.

 • JXZ type combined low dew point dryer

  JXZ görnüşi pes çygly nokat guradyjy

  Kombinirlenen pes çyg nokady guradyjy (gysgaça: birleşdirilen guradyjy) doňdurma guradyjyny we adsorbsion guradyjyny birleşdirýän pes çygly guradyjy enjam. Sowadyjy guradyjyda gaz ýitirilmezligi we az energiýa sarp edilmegi artykmaçlygy bar, ýöne çyg nokadynyň temperaturasynyň çäklendirilmegi bar .Guradyjynyň pes çyg nokadynyň artykmaçlygy bar, ýöne gaýtadan işlenen gazyň uly ýitgisiniň zyýany.

 • JXO pressure swing adsorption air separation oxygen production equipment

  JXO basyş swing adsorbsiýasy howany bölmek kislorod önümçilik enjamlary

  JXO basyş swing adsorbsion kislorod önümçilik enjamlary ýokary hilli zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanýar, kislorod almak üçin göni gysylan howadan basyş swing adsorbsion prinsipini ulanýar.

 • JXY type waste heat regeneration dryer

  JXY görnüşli galyndy ýylylygy dikeldiji guradyjy

  Galyndy ýylylygy dikeldiji guradyjy, täze görnüşli adsorbsion guradyjydyr, ýa-da regeneratiw ýylylyga degişli däldir, şeýle hem ýylylyk regeneratiwine degişli däldir we temperaturanyň siňdiriji adsorbsiýasyna degişlidir, ýokary temperaturaly howa kompressorynyň işleýiş ýylylygy dikeldiş desikanty, adsorbent Kompressoryň ýük göterijiligi 70% -den az bolmasa, pes basyşda-da 0,35 Mpa iş şertinde doly täzelenýär.

 • Pressure swing adsorption nitrogen production machine

  Azot öndürýän maşyn

  Azot öndürýän enjamlar elektronika, azyk, metallurgiýa, elektrik energiýasy, himiýa, nebit, derman, dokma, temmäki, gurallar, awtomatiki gözegçilik we beýleki pudaklarda çig gaz, gorag gazy, çalyşýan gaz we möhürleýji gaz ýaly giňden ulanylýar.

 • JXH type micro heat regenerative dryer

  JXH görnüşli mikro ýylylygy dikeldiji guradyjy

  Mikro termiki adsorbsiýa gysylan howa guradyjy, termiki adsorbsiýanyň we ýylylyk adsorbsiýasy däl gysylan howa guradyjysynyň artykmaçlyklaryny siňdirmek arkaly işlenip düzülen adsorbsion guradyjydyr. Bu gysga geçiş wagtynyň kemçiliklerinden we ýylylyk däl adsorbsion gysylan howanyň regeneratiw howasynyň uly ýitgilerinden gaça durýar. guradyjy, şeýle hem ýylylyk adsorbsiýasynyň gysylan howa guradyjysynyň köp energiýa sarp etmeginiň kemçiliklerini ýeňip geçýär.

 • JXW no heat regenerative dryer

  JXW ýylylygy dikeldiji guradyjy ýok

  Hiç hili ýylylyk adsorbsiýasy gysylan howa guradyjy, basyş siňdiriji adsorbsion prinsipini kabul edýän we gysylan howany guratmak üçin ýylylygy dikeltmek usulyny ulanmaýan enjamdyr. Awtomatiki wagt, awtomatiki kommutasiýa, işlemek bilen täze pnewmatik disk klapanyny we PLC akylly programma gözegçisini we beýleki ösen tehnologiýany kabul ediň. döwlet simulýasiýa displeýi we gazy az sarp etmek.

 • JXL refrigerated compressed air dryer

  JXL sowadyjy gysylan howa guradyjy

  JXL seriýaly doňdurylan gysylan howa guradyjy (mundan beýläk sowuk guradyjy maşyn diýilýär) doňdurylan dehidizasiýa ýörelgesine laýyklykda gysylan howany guratmak üçin enjamdyr. Bu sowuk guradyjy tarapyndan guradylan gysylan howanyň basyş çyg nokady 2 below-dan pes bolup biler. .

 • VPSAO vacuum pressure swing adsorption oxygen production equipment

  VPSAO wakuum basyşy siňdiriji kislorod öndürýän enjam

  Howadaky esasy komponentler azot we kislorod bolup, daşky gurşawyň temperaturasyny, azot we kislorody zeolit ​​molekulýar elekde (ZMS) adsorbsion öndürijiligi başga (kislorod geçip biler we azot adsorbsiýasy bolup biler), degişli prosesi düzüp, azot ýasaýar. we kislorod almak üçin kislorod bölünişi.

 • JXQ hydropurification unit

  JXQ gidropurifikasiýa birligi

  Katalizatoryň täsiri astynda wodorod ulgamdaky wodorod çeşmesi bilen reaksiýa berýär, galyndy kislorody, dehidrogenatlary aýyrýar we ýokary arassa azot almak üçin çuň suwsuzlanmak üçin guradyş ulgamyna girýär.

 • JXT carbon carrier purification device

  JXT uglerod daşaýjy arassalaýjy enjam

  Katalitik deoksidizasiýada-da, himiki deoksidizasiýada-da wodorod gerek, ýöne käbir ýerlerde wodorod çeşmesiniň ýoklugy ammiak bölünip çykýan wodorod önümçiligini döredýär

12Indiki>>> Sahypa 1/2