Azot we kislorod öndürýän enjamlaryň beýleki pudaklarda in Engineeringenerçilik ýagdaýlary

Azot enjamy, howany bölmek enjamy hökmünde ýokary arassa azot gazyny howadan bölüp bilýär. Azot inert gazy bolany üçin, köplenç gorag gazy hökmünde ulanylýar. Azot ýokary arassa azot gurşawynda okislenmäniň öňüni alyp biler. Aşakdaky kategoriýalar önümçilikler ýa-da ýataklar himiki durnuklylygyny talap edýär ýa-da ulanýar;

1. Kömür gazmak we saklamak

1

Kömür känlerinde iň uly betbagtçylyk, garygyň oksidlenen ýerinde ýangyn ýüze çykanda içerki garylan gazyň partlamagydyr. Azotyň zarýad berilmegi gaz garyndysyndaky kislorodyň mukdaryny 12% -den aşakda dolandyryp biler, bu diňe partlama ähtimallygyny basyp bilmez. , şeýle hem iş gurşawyny has ygtybarly edip, kömüriň öz-özünden ýanmagynyň öňüni alyň.

2. Nebit we gaz çykarmak

Azot, uly guýular / gaz ýataklaryndan nebit we gazy gaýtadan basyş etmek üçin ulanylýan adaty gazdyr. Suw howdanynyň basyşyny, garyşyk fazany we üýtgemeýän nebitiň süýşmegini we agyrlyk güýjüni drena technology tehnologiýasyny saklamak üçin azotyň aýratynlyklaryny ulanmak, nebitiň dikeliş tizligini ep-esli ýokarlandyryp biler. nebit önümçiligini durnuklaşdyrmak we nebit önümçiligini ýokarlandyrmak üçin uly ähmiýete eýe.

Nebit we nebithimiýa

Inert gazlaryň aýratynlyklaryna görä, azot zyýanly zäherli we ýangyjy gazlaryň çalşylmagyny ýok edip, ýangyjy materiallary gaýtadan işlemek, saklamak we geçirmek wagtynda inert atmosferasyny döredip biler.

4. Himiýa senagaty

2

Azot sintetiki süýümler (neýlon, akril), sintetiki rezinler, sintetiki kauçuklar we ş.m. üçin möhüm çig mal bolup, ammiak bikarbonat, ammiak hloridi we ş.m. dökünleri öndürmek üçin hem ulanylyp bilner.

5. derman

3

Derman pudagynda azot doldurmak prosesi, infuziýa, suw sanjymy, poroşok sanjymy, lýofilizator ýa-da agyz suwuklygy bolsun, dermanlaryň hilini netijeli ýokarlandyryp biler.

6. elektronika, kuwwat, kabel

4

Azotdan doldurylan lampoçka. Volfram filamentiniň okislenmeginiň öňüni almak we bugarmak derejesini haýallatmak üçin lampoçka ömrüni uzaldýan azot bilen doldurylýar.

7. Iýilýän ýaglar

Azot bilen doldurylan nebit howdany, ýagyň howpsuz saklanmagyny üpjün etmek üçin, azotyň içine azot guýup, tankdan çykýan howany, ýagyň okislenmeginiň öňüni almakdyr. saklamak üçin has gowudyr. Azotyň düzüminiň bişirilýän ýagyň we ýagyň saklanmagyna uly täsir edýändigini aýdyp bolar.

8. Iýmit we içgi

Däneler, bankalar, miweler, içgiler we ş.m. adatça saklamak üçin poslamagyň öňüni almak üçin azotda gaplanýar.

9. plastiki himiýa senagaty

Azot plastmassa bölekleriniň galyp we sowadyş prosesine girizilýär.Azot, plastmassa böleklerine basyş netijesinde dörän deformasiýany azaltmak üçin ulanylýar, netijede plastmassa bölekleriniň durnukly, takyk ölçegleri bolýar. Azot sanjym sanjym önümleriniň hilini we dizaýn çeýeligini ýokarlandyryp biler. Dürli proses şertlerine görä, plastmassa sanjym bilen talap edilýän azotyň arassalygy galyplamak başga. Şonuň üçin çüýşe azotyny ulanmak ýerlikli däl we azoty gönüden-göni üpjün etmek üçin ýerdäki basyş swing adsorbsion azot maşynyny ulanmak iň gowusydyr.

10. rezin, rezin öndürmek

Kauçuk azot wulkanizasiýa prosesi, ýagny rezin wulkanizasiýa prosesinde azot gorag gazy hökmünde goşulýar.

12. awtoulag tekerlerini öndürmek

Şinany azot bilen doldurmak, tekeriň durnuklylygyny we rahatlygyny ýokarlandyryp biler, şeýle hem deşilmeginiň öňüni alyp we tekeriň ömrüni uzaldyp biler. Azotyň ses geçirijiligi tekeriň sesini azaldyp, ulag rahatlygyny ýokarlandyryp biler.

13. Metallurgiýa we ýylylygy bejermek

Üznüksiz guýma, togalanýan, polatdan ýasalan gorag gazy; Öwrüjiniň ýokarky we aşagy polat öndürmek üçin azotyň möhürlenmegine, polat öndürmek üçin öwrüjiniň möhürlenmegine, partlaýjy peçiň ýokarsynyň möhürlenmegine we gaz bilen laýyk gelýär partlaýjy peç demir öndürmek üçin kömür sanjymy üçin.

14. Täze materiallar

Täze materiallary we birleşdirilen materiallary ýylylygy bejermek atmosferasyny goramak.

Awiasiýa, howa giňişligi

Adaty temperatura gaz azoty uçarlary, raketa we beýleki komponentleri partlama garşy, raketa ýangyjynyň super güýçlendirijisi, pad çalyşýan gaz we howpsuzlygy goraýyş gazy, kosmonawt gözegçilik gazy, kosmos simulýasiýa otagy, uçar ýangyç turbageçirijisini arassalamak gazy we ş.m. goramak üçin ulanylýar.

16. Bio ýangyç

Mysal üçin, mekgejöweninden etanol öndürmek üçin azot gerek.

17. miwe we gök önümleri saklamak

Söwda taýdan miwe we gök önümler bilen howa şertli ammar dünýäde 70 ýyldan gowrak wagt bäri elýeterli. Azot miweler we gök önümler üçin has ösen täze saklaýyş desgasydyr.Miwe we gök önümler täze saklaýyş täsirini gowulaşdyrmaga we ýaramlylyk möhletini uzaltmaga kömek edýän we ýaşyl saklanyşyň hapalanmazlyk standartlaryna laýyk gelýän howa ammary bilen bejerilýär.

18. Iýmit saklamak

Dänäni saklamakda azot mikroblaryň we mör-möjekleriň işjeňliginiň ýa-da dänäniň dem almagynyň öňüni almak üçin girizilýär. Azot diňe bir howadaky kislorod mukdaryny azaldyp bilmez, mikroorganizmleriň fiziologiki işjeňligini, mör-möjekleriň diri galmagyny däl, eýsem iýmitiň dem almagyny hem saklaýar.

19. lazer kesmek

Azot bilen poslamaýan polatdan lazer kesmek, kislorodyň okislenmegi bilen howa täsir edýän kebşirleýiş bölekleriniň öňüni alyp biler, şeýle hem kebşede gözenekleriň döremeginiň öňüni alyp biler.

20. Kebşirlemekden goramak

Azot, kebşirlän wagtyňyz metallary okislenmeden goramak üçin ulanylyp bilner.

Taryhy ýadygärlikleri gora

Muzeýlerde gymmatly we seýrek duş gelýän surat sahypalary we kitaplar köplenç garynjalary öldürip bilýän azot bilen doldurylýar. Şonuň üçin gadymy kitaplaryň goralmagyny gazanmak üçin.

Fireangynyň öňüni almak we ýangyn söndürmek

Azotyň ýanmagy goldaýan täsiri ýok.Azotyň dogry sanjylmagy ýangynyň öňüni alyp, ýangyny söndürip biler.

Lukmançylyk, gözellik

Azot hirurgiýa, krioterapiýa, gan sowadyjy, neşe doňdurma we kriokomminasiýa ýaly ulanylyp bilner, mysal üçin hassahanalarda, şol sanda hirurgiýada plakany aýyrmak üçin sowadyjy hökmünde.

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi we ykdysady gurluşygyň ösmegi bilen azot köp senagat kärhanalarynda we gündelik durmuşda giňden ulanyldy. Basyşyň çaltlaşmagy bilen adsorbsion azot maşyn tehnologiýasy, azot öndürýän ýerinde azot öndürmek beýleki azot bilen deňeşdirilende has köp ykdysady, has amatly.


Iş wagty: Noýabr-19-2021