Azot we kislorod öndürýän enjamlaryň beýleki pudaklarda in Engineeringenerçilik ýagdaýlary

Azot enjamy, howany bölmek enjamy hökmünde ýokary arassa azot gazyny howadan bölüp bilýär. Azot inert gazy bolany üçin, köplenç goraýjy gaz hökmünde ulanylýar. Azot ýokary arassa azot gurşawynda okislenmäniň öňüni alyp biler. Aşakdaky kategoriýalar önümçilikler ýa-da ýataklar himiki durnuklylygyny talap edýär ýa-da ulanýar;

1. Kömür gazmak we saklamak

1

Kömür känlerinde iň uly betbagtçylyk, garyndynyň oksidlenen ýerinde ýangyn ýüze çykanda içerki garylan gazyň partlamagydyr. Azotyň zarýad berilmegi gaz garyndysyndaky kislorodyň mukdaryny 12% -den peseldip biler, bu diňe partlama ähtimallygyny basyp bilmez. , şeýle hem kömüriň öz-özünden ýanmagynyň öňüni alyp, iş gurşawyny has ygtybarly edýär.

2. Nebit we gaz çykarmak

Azot uly guýulardan / gaz ýataklaryndan nebit we gazy gaýtadan basyş etmek üçin ulanylýan adaty gazdyr. Suw howdanynyň basyşyny, garyşyk fazany we üýtgemeýän nebitiň süýşmegini we agyrlyk güýjüniň drena technology tehnologiýasyny saklamak üçin azotyň aýratynlyklaryny ulanmak, nebitiň dikeliş tizligini ep-esli ýokarlandyryp biler. nebit önümçiligini durnuklaşdyrmak we nebit önümçiligini ýokarlandyrmak üçin uly ähmiýete eýe.

Nebit we nebithimiýa

Inert gazlarynyň aýratynlyklaryna görä, azot zyýanly zäherli we ýangyjy gazlaryň çalşylmagyny ýok edip, ýanýan materiallary gaýtadan işlemek, saklamak we geçirmek wagtynda inert atmosferasyny döredip biler.

4. Himiýa senagaty

2

Azot sintetiki süýümler (neýlon, akril), sintetiki rezinler, sintetiki kauçuklar we ş.m. üçin möhüm çig mal bolup, ammiak bikarbonat, ammiak hloridi we ş.m. dökünleri öndürmek üçin hem ulanylyp bilner.

5. derman

3

Derman senagatynda azot doldurmak prosesi, infuziýa, suw sanjymy, poroşok sanjymy, lyofilizator ýa-da agyz suwuklygy bolsun, dermanlaryň hilini netijeli ýokarlandyryp biler.

6. elektronika, kuwwat, kabel

4

Azotdan doldurylan lampa. Volfram filamentiniň okislenmeginiň öňüni almak we bugarmak tizligini peseltmek üçin lampoçka azot bilen doldurylýar, şeýlelik bilen lampanyň ömrüni uzaldýar.

7. Iýilýän ýaglar

Azotdan doldurylan nebit howdany, ýagyň howpsuz saklanmagyny üpjün etmek üçin azotyň içine azot guýmak we ýagyň oksidlenmeginiň öňüni almak üçin tankdan çykýan howany doldurmakdyr. Azotyň mukdary näçe ýokary bolsa, kislorod az bolar saklamak üçin has gowudyr. Azot düzüminiň bişirilýän ýagyň we ýagyň saklanmagyna uly täsir edýändigini aýdyp bolar.

8. Iýmit we içgi

Galla, bankalar, miweler, içgiler we ş.m. adatça aňsat saklamak üçin poslamagyň öňüni almak üçin azotda gaplanýar.

9. plastiki himiýa senagaty

Azot plastmassa bölekleriniň galyp we sowadyş prosesine girizilýär.Azot, plastmassa böleklerine basyş netijesinde döreýän deformasiýany azaltmak üçin ulanylýar, netijede plastmassa bölekleriniň durnukly, takyk ölçegleri bolýar. Azot sanjym sanjym önümleriniň hilini ýokarlandyryp we çeýeligi döredip biler. Dürli proses şertlerine görä, plastmassa sanjym bilen talap edilýän azotyň arassalygy galyplamak başga. Şonuň üçin çüýşe azotyny ulanmak ýerlikli däl we azoty gönüden-göni üpjün etmek üçin ýerdäki basyş siňdiriji azot maşynyny ulanmak iň gowusydyr.

10. rezin, rezin öndürmek

Kauçuk azotyň wulkanizasiýa prosesi, ýagny rezin wulkanizasiýa prosesinde azot gorag gazy hökmünde goşulýar.

12. awtoulag tekerlerini öndürmek

Şinany azot bilen doldurmak, tekeriň durnuklylygyny we rahatlygyny ýokarlandyryp biler, şeýle hem deşilmeginiň öňüni alyp we tekeriň ömrüni uzaldyp biler. Azotyň ses geçirijiligi tekeriň sesini peseldip we gezelenç rahatlygyny ýokarlandyryp biler.

13. Metallurgiýa we ýylylygy bejermek

Üznüksiz guýma, togalanmak, polatdan goraýjy gaz; Öwrüjiniň ýokarky we aşagy polat öndürmek üçin azotyň möhürlenmegine, polat öndürmek üçin öwrüjiniň möhürlenmegine, partlama peçiniň ýokarsynyň möhürlenmegine we gaz bilen gabat gelýär. partlaýan peçiň demir öndürilmegi üçin kömür sanjymy üçin.

14. Täze materiallar

Täze materiallary we birleşdirilen materiallary ýylylygy bejermek atmosferasyny goramak.

Awiasiýa, howa giňişligi

Adaty temperatura gaz azoty uçarlary, raketa we beýleki komponentleri partlama garşy, raketa ýangyjynyň güýçlendirijisi, pad çalyşýan gaz we howpsuzlygy goraýyş gazy, kosmonawt gözegçilik gazy, kosmos simulýasiýa otagy, uçar ýangyjy turbageçiriji arassalaýjy gaz we ş.m. goramak üçin ulanylýar.

16. Bio ýangyç

Mysal üçin, mekgejöweniň etanyny öndürmek üçin azot gerek.

17. miwe we gök önümleri saklamak

Söwda, miwe we gök önümler bilen howa şertli ammar 70 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäde elýeterlidir. Azot miweler we gök önümler üçin has ösen täze desga.Miwe we gök önümler howany saklamak bilen bejerilýär, bu täze saklaýyş täsirini gowulaşdyrmaga we ýaramlylyk möhletini uzaltmaga kömek edýär we ýaşyl saklamagyň ähli hapalanmaz standartlaryna laýyk gelýär.

18. Iýmit saklamak

Dänäni saklamakda azot mikroblaryň we mör-möjekleriň işjeňliginiň ýa-da dänäniň dem almagynyň öňüni almak üçin girizilýär. Azot diňe bir howadaky kislorod mukdaryny azaldyp bilmez, mikroorganizmleriň fiziologiki işjeňligini, mör-möjekleriň diri galmagyny üpjün edip bilmez. iýmitiň dem almagyny hem saklaýar.

19. lazer kesmek

Azot bilen poslamaýan polatdan lazer kesmek, kislorodyň okislenmegi bilen howa täsir edýän kebşirleýiş bölekleriniň öňüni alyp biler, şeýle hem kebşede gözenekleriň döremeginiň öňüni alyp biler.

20. Kebşirlemekden goramak

Azot, kebşirlenende metallary okislenmeden goramak üçin ulanylyp bilner.

Taryhy ýadygärlikleri goraň

Muzeýlerde gymmatly we seýrek duş gelýän surat sahypalary we kitaplar köplenç azot bilen doldurylýar, bu bolsa mör-möjekleri öldürip biler. Şonuň üçin gadymy kitaplaryň goralmagyny gazanmak üçin.

Fireangynyň öňüni almak we ýangyn söndürmek

Azotyň ýanmagy goldaýan täsiri ýok.Azotyň dogry sanjylmagy ýangynyň öňüni alyp, ýangyny söndürip biler.

Lukmançylyk, gözellik

Azot hirurgiýa, krioterapiýa, gan sowadyjy, neşe doňdurma we kriokomminasiýa ýaly ulanylyp bilner, mysal üçin operasiýa ýaly hassahanalarda plakany aýyrmak üçin sowadyjy hökmünde.

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi we ykdysady gurluşygyň ösmegi bilen azot köp sanly senagat kärhanalarynda we gündelik durmuşda giňden ulanyldy. Basyşyň çaltlaşmagy bilen azot maşynynyň tehnologiýasy, azot öndürýän ýerdäki azot önümçiligi beýleki azot bilen deňeşdirilende has köp. ykdysady, has amatly.


Iş wagty: Noýabr-19-2021