Iş dolandyryş dolandyryş ýygnaklaryny geçirmek

5-nji oktýabrda, 7-nji oktýabrda kompaniýada “kärhanany dolandyrmak boýunça iş konferensiýasynyň ikinji sessiýasy” geçirildi, bu ýygnak 2021-nji ýyldaky iş konferensiýasynyň ruhuny öz wagtynda we möhüm ýygnagy, 1-nji awgustda - kompaniýany dolandyrmak işini doly durmuşa geçirmeli. Ikinji ýarymda belli bir döwürde we geljekdäki iş we dolandyryş ideýalarynda, dolandyryş maksatlarynda we ileri tutulýan ugurlarynda täzeçillik bilen “uly düzülişi, kiçi topary, zähmet bölünişigi, innowasiýa” strategiki maksatlaryny öňe sürüň. Kompaniýanyň ýolbaşçylary we bölümler 2021-nji ýyldaky maksatlaryň ýerine ýetirilendigi, işde bar bolan esasy meseleler we ýylyň ikinji ýarymynda iş ideýalary barada hasabat berdiler.1 - Awgust, ähli şahamçalar we bölümler kompaniýamyzyň möhletinden öň bron etmeginiň maksadyny ýakyndan ýerine ýetirýärler. önümlere, dolandyryş, marketing, hyzmatdaşlyga we toparlaýyn işe düşünmek, dolandyryşy standartlaşdyrmak, innowasiýa, potensialy tapmak, açyk çeşmä siňdirmek, kompaniýanyň töwekgelçilige garşy abi hasam güýçlendirmeklity, oňaýsyz bazar faktorlaryny ýok etmek, taslamany meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek we kompaniýanyň ösüş dolandyryşyny işjeň ýerine ýetirmek, iş meselelerini ýerine ýetirmek, adamlara jogapkärçiligi bellemek we wezipeleri gatlak bilen bölmek, durnukly we oňat esas döretmek üçin çäreleri ylmy taýdan düzmek. kompaniýanyň sagdyn ösüşi.

1

Baş menejer Zhangan, iş hasabatyndan soň möhüm çykyş etdi. Ol 1-nji awgustda kompaniýany her bir işde gazanan üstünliklerini doly tassyklady we eýýäm gazanylan üstünlikleriň esasynda talaplary dolandyrmagy güýçlendirýär, şol bir wagtyň özünde çykdajylary tygşytlaýar. önümiň birligi üçin çykdajylary ýokarlandyrmak we bazary işjeň giňeltmek, çeşmeleri ele almak, täze girdeji nokady döretmek we köpeltmek, kompaniýanyň şu ýylky iş meselelerini işjeň ýerine ýetirmek.Zhangang, strategiýanyň üstünlik ýa-da şowsuzlygy kesgitleýändigini we jikme-jiklikleriň ajaýyp üstünlikleri gazanýandygyny aýtdy.Bölüm, esasy bäsdeşlik ukybyny we kärhananyň sagdyn we çalt ösmegi üçin kompaniýanyň ösüşi, iş netijeliligi, dolandyryş innowasiýasy, maliýe dolandyryşy we okuwy güýçlendirmek ýaly ugurlary yzarlamaga itergi bermeli. Her bölümiň başlygy mundan beýläk-de ösdürmeli. strategiki karar bermek ukyby we her bölüm, Zhongtian Haoyu-nyň döredijilik, täsir we söweş netijeliliginden doly döwrebap kärhana bolmagyny üpjün etmek üçin dolandyryş innowasiýa ukyplaryny ýokarlandyrmalydyr.

Baş menejer Zhangan, kompaniýanyň geljekdäki işini we dolandyryş işini göz öňünde tutup, ylmy ösüşi mowzuk hökmünde kabul etmelidigimizi, ösüş re modeimini esasy ugur hökmünde kabul etmelidigimizi, işleýşi we dolandyryş ukybyny güýçlendirip, innowasiýany ösdürmelidigimizi aýtdy. , iş we dolandyryş işleriniň kämilleşdirilmegi we netijeliligi. Işlemek we dolandyrmak hil we peýdaly kärhanalar üçin esasy başlangyç nokady, kompaniýanyň durnukly ösüşi üçin möhüm iş, kompaniýanyň markasyny ösdürmek we ösdürmek üçin esasy taslama we möhüm elementdir Kärhananyň ýumşak güýji. Umumy menejer Zhangang, ähli şahamçalardan we bölümlerden iş we dolandyryş işleriniň esasy adamy, iş we dolandyryş ýolbaşçylarynyň gurluşygyny güýçlendirmek, dolandyrmak we berkitmek üçin esasy ugur hökmünde işlemegi we dolandyryş işini haýyş etdi. esasy ileri tutulýan ugur, esasy gün tertibine girizilen; operasiýa we manada taýýarlygy güýçlendirmekfunksional edaralary we dolandyryş toparlaryny berkitmek, ýokary tehniki ulgam okuwçylaryny dolandyryjylara we ýokary derejeli dolandyryş işgärlerine öwretmek we iş we dolandyryş işini we önümçiligi şol bir ýagdaýda goýmak; Topar dolandyryş ukybyny ýokarlandyrmak, kärhananyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak; Şertnamany dolandyrmagy we çykdajylary dolandyrmagy güýçlendirmek; päsgelçiliksiz ösüş gurşawyny dörediň; standartlaşdyrylan, proseduralary, standartlaşdyrylan, arassalanan amallary dolandyrmak; habarlylygy ýokarlandyrmak, kärhanalara baha bermekde gowy iş etmek, ösüş ýoluny üýtgetmek we dolandyryş ukybyny ýokarlandyrmak üçin ýol görkeziň.

Duşuşyk 7-nji oktýabrda gün tertibiniň üstünlikli tamamlanmagy bilen tamamlandy.


Poçta wagty: 07-2021-nji oktýabr