Greenaşyl modany yzarlaň we ýaşyl durmuşy gujaklaň

15-nji awgustda fuyang şäheriniň daşky gurşawy goramak boýunça önümçilik iş konferensiýasy geçirildi, 2021-nji ýylda howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik meseleleri boýunça ýygnak düzüldi we ýerleşdirildi we howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik meýilnamasyny çykardy. Meýilnama laýyklykda şäher ýerine ýetirer. şu ýyl howanyň hapalanmagyna garşy on sany agyr söweş:

1. Tozanyň hapalanmagyna gözegçilik etmegi güýçlendirmek

2. Senagat we energiýa garyndysyny optimizirläň

3. Senagat kärhanalarynyň hapalanmagyna gözegçilik etmek

4. Nokat däl çeşmelere we hapalanma çeşmelerine gözegçiligi güýçlendirmek

5. Awtoulag serişdeleriniň hapalanmagynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek

6. Daşky gurşawa gözegçilik mümkinçiliklerini gowulandyrmak

7. Daşky gurşawa adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak

8. Daşky gurşawy goramagyň kanuny gurluşygyny güýçlendirmek

Ekologiki dikeldiş öwezini dolmak taslamalaryna goldaw

Jikme-jik çäreler şulary öz içine alýar: 1. Senagat we energiýa garyndysyny optimizirlemek, giriş çägini ýokarlandyrmak, elýeterliligi ugrukdyrmak üçin taslamalaryň sanawyny düzmek we ýokary energiýa sarp ediş we ýokary zyňyndylar bilen pudaklaryň täze kuwwatyna berk gözegçilik etmek;2. Çynlakaý kuwwatlylygy bolan pudaklarda gurulýan bikanun taslamalaryň gurluşygyny düýpgöter bes ederis. Senagatlaryň giňişlikde paýlanyşyny gowulaşdyrarys, agyr we himiýa kärhanalaryny hünär seýilgählerine ýygnamaga höweslendireris we ýokary zyňyndy taslamalarynyň gurluşygyny berk çäklendireris. ekologiki taýdan gowşak ýa-da daşky gurşawa duýgur sebitler. Biz täze energiýa we täze tehnologiýalary öňe süreris, kärhanalarda tehnologiki kämilleşdiriş işini çaltlaşdyrarys, tegelek ykdysadyýeti we ýaşyl ykdysadyýeti güýçli ösdüreris, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak pudaklaryny ösdüreris we güýçlendireris, innowasiýa ösüşini we senagatyny ösdüreris daşky gurşawy goramagyň esasy tehnologiýalaryny we enjamlaryny we önümlerini ulanmak.2.Nokat däl çeşmelere we hapalanma çeşmelerine gözegçiligi güýçlendirmek nukdaýnazaryndan, 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyryna çenli şäher merkezindäki şäher ilaty üçin kömür bilen işleýän ähli ýyladyş gazanlary tapgyrlaýyn tamamlanar. Merkezi şäher ýerleriniň şäher we oba ýerlerinde we etraplaryň şäher ýerleri (şäherler, etraplar), merkezi däl ýyladyş ýerlerinde kömür bilen işleýän ýyladyş gazanlary tapgyrlaýyn ýerine ýetiriler we arassa energiýa gazanlary, gaz ýylylyk nasoslary we beýleki tehnologiýalar paýlanar. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyryna çenli düzeris ýerine ýetiriş meýilnamasy, dolandyryş sanawyny düzüň we işimiziň gidişini aýdyňlaşdyryň. 2021-nji ýylyň ýyladyş döwründe her etrapda ýa-da şäherde paýlanan ýyladyş çalşygynyň üçden gowrak görkeziş taslamasy tamamlanar.3.Zhejiang welaýatynda howany hapalaýan alty sany ýerli standartyň üçünji döwrüniň talaplaryna laýyklykda (2021-nji ýylyň 1-nji marty) senagat kärhanalarynyň hapalanmagyna gözegçilik etmek, Zhejiang welaýatynyň howany hapalaýan esasy kärhanalary öz wagtynda standart zyňyndylara ýeter; şäherdäki senagat gazanlary we ojaklar hemmetaraplaýyn üýtgediler we täzelener. Şäher merkezindäki 130 inedördül kilometre ýakylmaýan zona ýokary hapalanan ýangyç ýakýan desgalaryň gurluşygyny ýok eder we gadagan eder. Allhli etraplar (şäherler we etraplar) 10 tonna ýa-da ondanam az mukdarda kömür bilen işleýän gaz gazanlaryny gurmagy, sökmegi ýa-da gadagan etmegi. Beýleki sebitlerde kömür bilen işleýän ähli gazanlar we peçler zyňyndy standartlaryna laýyk gelýär. ýapylmagyny tassyklamak hukugy bilen halk hökümeti. 2021-nji ýylyň ahyryna çenli ähli kiçi we orta kärhanalar dolandyryş standartlaryna laýyk geler. Bu gezek, tZhuhai şäherinde howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek meýilnamasynyň durmuşa geçirilişini yglan etmek, hökümetiň daşky gurşawy gowulaşdyrmak we halkyň durmuşyny goramak üçin uly tagallalary amala aşyrmak üçin durmuşa geçirýän taslamasydyr.Şeýle hem ylym we tehnologiýa tendensiýasyna laýyk gelmek we senagat gurluşynyň sazlanylmagyna ýardam bermek üçin möhüm çäre.

Bu meýilnamada, kompaniýamyzyň gaz ýylylyk nasosyny we gün gazan önümlerini mahabatlandyrmak we ulanmak üçin taryhy ösüş mümkinçiligini berýän ýaşaýyş kömür bilen işleýän ýyladyş gazany çalyşmak üçin arassa energiýa gazany we paýlanan gaz ýylylyk nasos tehnologiýasyny ulanmak teklip edilýär. .Biziň taryhy ädim ätmek üçin kompaniýanyň strategiki ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin 2021-nji ýyldaky syýasat şemalyndan peýdalanjakdygyna ynanýarys ...… Arassa suw we gök asman degişli goşant goşýar we garaşylmagyna garaşylýar töweregindäki çig mal, enjam öndürmek, täjirçilik goşundylary we beýleki degişli pudaklar gülläp ösýär.


Iş wagty: 30-2021-nji oktýabr