Greenaşyl modany yzarlaň we ýaşyl durmuşy gujaklaň

15-nji awgustda fuyang şäheriniň daşky gurşawy goramak boýunça önümçilik konferensiýasy geçirildi, 2021-nji ýylda howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik meseleleri boýunça ýygnak gurnalyp, ýerleşdirildi we howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik meýilnamasyny çykardy. Meýilnama laýyklykda şäher ýerine ýetirer. şu ýyl howanyň hapalanmagyna garşy on sany agyr söweş:

1. Tozanyň hapalanmagyna gözegçilik etmegi güýçlendirmek

2. Senagat we energiýa garyndysyny optimizirläň

3. Senagat kärhanalarynyň hapalanmagyna gözegçilik

4. Nokat däl çeşmelere we hapalanma çeşmelerine gözegçiligi güýçlendirmek

5. Awtoulag serişdeleriniň hapalanmagynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek

6. Daşky gurşawa gözegçilik mümkinçiliklerini gowulandyrmak

7. Daşky gurşawyň adatdan daşary ýagdaýlaryna garşy göreş ukybyny ýokarlandyrmak

8. Daşky gurşawy goramagyň kanuny gurluşygyny güýçlendirmek

Ekologiki dikeldiş öwezini dolmak taslamalaryna goldaw

Jikme-jik çäreler şulary öz içine alýar: 1. Senagat we energiýa garyndysyny optimizirlemek, giriş çägini ýokarlandyrmak, elýeterliligi ugrukdyrmak üçin taslamalaryň sanawyny düzmek we ýokary energiýa sarp ediş we ýokary zyňyndylary bolan pudaklaryň täze kuwwatyna berk gözegçilik etmek;2. Çynlakaý kuwwatlylygy bolan pudaklarda gurulýan bikanun taslamalaryň gurluşygyny düýbünden bes ederis. Senagatlaryň giňişleýin paýlanyşyny gowulaşdyrarys, agyr we himiýa kärhanalaryny hünär seýilgählerine ýygnamaga höweslendireris we ýokary zyňyndy taslamalarynyň gurluşygyny berk çäklendireris. ekologiki taýdan gowşak ýa-da daşky gurşawa duýgur sebitler. Täze energiýa we täze tehnologiýalary öňe süreris, kärhanalarda tehnologiki kämilleşdiriş işini çaltlaşdyrarys, tegelek ykdysadyýeti we ýaşyl ykdysadyýeti güýçli ösdüreris, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak pudaklaryny ösdüreris we güýçlendireris, innowasiýa ösüşi we senagaty ösdüreris daşky gurşawy goramagyň esasy tehnologiýalaryny we enjamlaryny we önümlerini ulanmak.2.Nokat däl çeşmelere we hapalanma çeşmelerine gözegçiligi güýçlendirmek nukdaýnazaryndan, 2021-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyryna çenli şäher merkezindäki şäher ilaty üçin kömür bilen işleýän ýyladyş gazanlarynyň hemmesi tapgyrlaýyn amala aşyrylar. Merkezi şäher etraplarynyň şäher we oba ýerlerinde we etraplaryň şäher ýerleri (şäherler, etraplar), merkezi däl ýyladyş meýdançalarynda kömür bilen işleýän ýyladyş gazanlary tapgyrlaýyn ýerine ýetiriler we arassa energiýa gazanlary, paýlanan gaz ýylylyk nasoslary we beýleki tehnologiýalar bilen çalşyrylar. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyryna çenli düzeris durmuşa geçirmek meýilnamasy, dolandyryş sanawyny düzmek we işimiziň gidişini anyklamak. 2021-nji ýylyň ýyladyş döwründe her etrapda ýa-da şäherde paýlanan ýyladyş çalşygynyň üçden gowrak görkeziş taslamasy tamamlanar.3.Zhejiang welaýatynda (2021-nji ýylyň 1-nji marty) howany hapalaýan alty sany ýerli standartyň üçünji döwrüniň talaplaryna laýyklykda senagat kärhanalarynyň hapalanmagyna gözegçilik etmek, Zhejiang welaýatynyň howany hapalaýan esasy kärhanalary öz wagtynda standart zyňyndylara ýeter; şäherdäki senagat gazanlary we peçleri hemmetaraplaýyn üýtgedilmeli we täzelenmeli. Şäher merkezindäki 130 inedördül kilometre ýakylmaýan zona ýokary hapalanan ýangyç ýakýan desgalaryň gurluşygyny ýok eder we gadagan eder. Allhli etraplar (şäherler we etraplar) 10 tonna ýa-da ondanam az senagat kömür bilen işleýän gazanlary gurmagy, sökmegi ýa-da gadagan etmegi. Beýleki sebitlerde kömür bilen işleýän ähli gazanlar we peçler zyňyndy standartlaryna laýyk gelýär. ýapylmagyny tassyklamak hukugy bilen halk hökümeti. 2021-nji ýylyň ahyryna çenli ähli kiçi we orta kärhanalar dolandyryş ülňülerine laýyk geler. Bu gezek Zhuhai şäherinde howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik meýilnamasyny yglan etmek a Daşky gurşawy gowulandyrmak we halkyň durmuşyny goramak üçin uly tagallalary etmek üçin hökümetiň durmuş üpjünçiligi taslamasy.Şeýle hem ylym we tehnologiýa tendensiýasyna laýyk gelmek we senagat gurluşynyň sazlanmagyny öňe sürmek üçin möhüm çäre.

Bu meýilnamada, kompaniýamyzyň gaz ýylylyk nasosyny we gün gazany önümlerini mahabatlandyrmak we ulanmak üçin taryhy ösüş mümkinçiligini berýän ýaşaýyş kömür bilen işleýän ýyladyş gazany çalyşmak üçin arassa energiýa gazany we paýlanan gaz ýylylyk nasos tehnologiýasyny ulanmak teklip edilýär. .Biziň taryhy ädim ätmek üçin kompaniýanyň strategiki ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin 2021-nji ýyldaky syýasat şemalyndan peýdalanjakdygyna ynanýarys, …… Arassa suw we gök asman degişli goşant goşýar we garaşylmagyna garaşylýar töweregindäki çig mal, enjam öndürmek, täjirçilik goşundylary we beýleki degişli pudaklar gülläp ösýär.


Iş wagty: 30-2021-nji oktýabr