Uzakdan akasiýa hytaý arzuwyny, duşuşýan ýerinde müňlerçe kilometr iberiň

Orta güýz festiwaly Aý senenamasynyň 8-nji aýynyň 15-nji gününe gabat gelýär.

Rowaýata görä, Hou Yi bilen Çaň earther ýüzünde bile ýaşapdyrlar. Bir gün Çangyň suwda şöhlelenmesini görüp, garrandygyny görüp, derýanyň kenaryndaky eşikleri ýuwupdyr. Şonuň üçin hou Yi tapmak üçin kunluna gidipdir. şa aýal enesi we ölmezligiň elikirini sorady. Şa aýal enesi Hou Yi dokuz SUNS öldürendigi we adamzady halas edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi, şonuň üçin oňa iki sany derman berdi. Bir tabletka alsaňyz, baky ýaşarsyňyz.Iki sany derman kabul etseňiz, ölmez-ýitmez bolarsyňyz.

Şeýle-de bolsa, bu mesele Yiniň şägirdi Feng Mengiň bilýärdi, Feng Mengiň derman ogurlamak üçin erbet pikiri bolar. Bir gün Yi beýleki şägirtleri bilen aw awlamaga gideninde, Çang e-i dermanlary tabşyrmaga mejbur etdi. Feng Meng üçin Çang e dermanlaryň ikisini-de ýuwdup, aýa uçdy.

Bu gün adamlar adatça Tiantang derýasyna gelişe tomaşa etmek üçin gidýärler. Kiantang derýasynyň surnaý şekilli görnüşi, tolkun gelende ajaýyp öwüsýär. Kiantang derýasynda, her Orta güýz festiwalynda adam köp bolýar.

2

Mundan başga-da, Aýyň gadyryny bilmek hem aýrylmaz bir programma. Li Baý “sagady aýy bilmeýär, ak reňkli plastinka çagyrýar we ýao Tai aýnasyna şübhelenýär, çingýunyň ujunda uçýar” diýip ýazdy we beýleki şahyrlar hakda ajaýyp zatlar ýazdylar. Aý. Her gün Orta güýz baýramçylygynda Aý aýratyn tegelek, aýratyn ýagty bolar. Ningbo şäherinde "15-nji gün on alty aýlaw" diýen köne söz bar, şonuň üçin köp adam 16-njy gijäni saýlar, täze miweleri we aý tortlaryny taýýarlaň, açyk ýer saýlaň, salkyn şemal, aý hezil edip hezil edip hezil edýär.

Orta güýz festiwaly, şeýle hem maşgalanyň birleşýän güni. Garyndaşlar söhbet etmek, iýmek, çaý içmek we garrylary görmek üçin bir ýere jemlenýärler. Öýden uzakda bolanlar, gaýdyp bilmeseler howpsuzdyklaryny aýtmak üçin telefon ederler. .

Asmanda aý, aňymy küýseýärin, ýöne aý gijesi, duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar; Miss müňlerçe kilometre ýaýrady, SMS iberýär, islegleri yzygiderli duýýar, gan baglanyşygyny ýapýar; Her baýramçylyk möwsüminde ýürek iberýär Aý birleşmek üçin doga ediň, inin gazyny ýygnaň Hemmäňize maşgala bagty, üstünlik arzuw edýärin, Orta güýz baýramyňyz gutly bolsun!

 

 


Iş wagty: 30-2021-nji oktýabr