Uzakdan akasiýa hytaý arzuwyny iberiň, duşuşýan ýeriňizden müňlerçe kilometr

Orta güýz festiwaly Aý senenamasynyň 8-nji aýynyň 15-nji gününe gabat gelýär.

Rowaýata görä, Hou Yi bilen Çaň earther ýüzünde bile ýaşapdyrlar. Bir gün Çang suwda şöhlelenmesini görüp, garrydygyna göz ýetirende derýa boýunda eşik ýuwýardy. Şonuň üçin hou Yi kunluna gitdi. şa aýal enesi we ölmezligiň elikirini sorady. Şa aýal enesi Hou Yi dokuz SUNS öldürendigi we adamzady halas edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi, şonuň üçin oňa iki sany derman berdi. Bir tabletka alsaňyz, baky ýaşarsyňyz.Iki tabletka içseň, ölmez-ýitmez bolarsyň.

Şeýle-de bolsa, bu mesele Yi-iň şägirdi Feng Mengiň, Feng Mengiň derman ogurlamak üçin erbet pikiriniň boljakdygyny bilýärdi. Bir gün Yi beýleki şägirtleri bilen aw awlamaga gideninde, Çang e-i dermanlary tabşyrmaga mejbur etdi. Feng Meng üçin Çang e dermanlaryň ikisini-de ýuwdup, aýa uçdy.

Bu gün adamlar adatça Qiantang derýasyna gidýärler. Tolkun synlamak üçin. Kiantang derýasynyň surnaý şekilli görnüşi, tolkun gelende ajaýyp öwüsýär. Kiantang derýasynda, Orta güýz festiwalynyň her birinde adam köp bolýar.

2

Mundan başga-da, Aýyň gadyryny bilmek hem zerur programma. Li Baý “sagatlary bilmeýär, ak reňkli plastinka jaň edýär we ýao Taý aýnasyna şübhelenýär, çingýunyň ujunda uçýar” diýip ýazdy. Beýleki şahyrlar hem ajaýyp zatlar ýazdylar. Aý. Her gün Orta güýz festiwaly, Aý aýratyn tegelek, aýratyn ýagty bolar. Ningbo-da "15-nji aýyň on alty aýlawy" diýen köne söz bar, şonuň üçin köp adam 16-njy gijäni saýlar, täze miweleri we aý tortlaryny taýýarlaň, açyk ýer saýlaň, salkyn şemal, aýyň üstünden gülüp hezil edýärsiňiz.

Orta güýz festiwaly, şeýle hem maşgala birleşýän güni. Garyndaşlar söhbet etmek, iýmek, çaý içmek we garrylary görmek üçin bir ýere jemlenýärler. Öýden uzakda bolanlar, gaýdyp bilmeseler howpsuzdyklaryny aýtmak üçin telefon ederler. .

Asmanda aý, aňymy küýseýärin, ýöne aý gijesi, birleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar; Miss müňlerçe kilometr ýaýrady, SMS iberýär, islegleri yzygiderli duýýar, gan baglanyşygyny ýapýar; Her baýramçylyk möwsüminde ýürek iberýär aý birleşmek üçin dileg ediň, inin gazyny ýygnaň Hemmäňize maşgala bagty, üstünlik arzuw edýärin, Orta güýz baýramyňyz gutly bolsun!

 

 


Iş wagty: 30-2021-nji oktýabr