Iş howpsuzlygyny güýçlendirmek gerek

9-njy oktýabrda irden kompaniýa üçünji çärýekde iş howpsuzlygy we epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek, häzirki howpsuzlyk ýagdaýyny we bar bolan meseleleri seljermek we howpsuzlygyň öňüni almak boýunça esasy işleri meýilleşdirmek üçin ulgamdaky iş howpsuzlygy boýunça ýygnak geçirdi. Duşuşyga umumy menejer Zhangang, howpsuzlyk önümçilik bölümi, edara we olaryň howpsuzlyk önümçilik ýolbaşçylary we bölüm müdirleri gatnaşdy.

Baş menejer Zhangan, wezipelerine ýapyşan, öň hatarda söweşen we tomusky howpsuzlyk we epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik söweşinde howpsuzlygy goraýan ulgam önümçilik dolandyryş işgärlerine minnetdarlyk we duýgudaşlyk bildirdi. Duşuşyk üçünji çärýekde, has howa howa boldy, täze koronawirus wirusy birden ýüze çykdy, her dürli töwekgelçilik jemlenip, ýygnaldy, howpsuzlyk ýagdaýy agyr we çylşyrymlydy. Her kärhana merkezi, welaýat, şäher häkimliginiň syýasatlaryna we kompaniýanyň talaplaryna laýyklykda yhlas bilen ýerine ýetirilýär. Tomus möwsüminde degişli ýokary derejeli bölümler bilen önümçilik howpsuzlygy we epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik işleri, gurama we ýolbaşçylyk, dyrmaşma firmasy, gözegçilik barlagy berk, töwekgelçiligiň öňüni almak, gowy düşünmek, köp netijeli iş etdi taraplar, jemlenen tagallalarda önümiň howpsuzlygynyň ýagdaýyny üpjün etmelimer

Duşuşykda Milli günden soň, her ýyl çapylýan tapgyrda ähli işleriň “ýüz günläp synanyşmak, howpsuzlygy amala aşyrmak”, uruşdan soňky söweşler, düwün düwünleri we çynlakaý önümçilik howpsuzlygyna gönükdirilendigi nygtaldy. Howpsuzlyk önümçiliginiň ýagdaýy we aýratynlyklary, öňümizdäki möwsümi üns bilen meýilleşdiriň, çäre görüň, işjeň bolmaly, dördünji çärýegiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bilelikde işläris.

5

Duşuşykda ähli bölümleriň ösüş we howpsuzlyk işlerini utgaşdyrmalydygy we dördünji çärýekde ýedi esasy meselä ünsi jemlemelidigi aýdyňlaşdyryldy: birinjiden, töwekgelçilikleri we gizlin howplary derňemegi we dolandyrmagy güýçlendirmek, töwekgelçilikleriň iýerarhiki dolandyryşy we gözegçiligi; Ikinjiden, Işçileriň önümçilik howpsuzlygy boýunça bilimini we okuwyny güýçlendirmek; Üçüsi güýz we gyş “dört öňüni alyş” (kesel operasiýasy, ýangynyň öňüni almak, sowuklama, doňdurma enjamlary) iş çärelerini durmuşa geçirmek; Dördünjiden, epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek işini yzygiderli utgaşdyrarys; Bäşinji, howpsuzlyk önümçiliginiň jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş bilen üpjün etmek; Altynjy, iş howpsuzlygynyň jemleýji bahasyny yhlas bilen ýerine ýetiriň; ýedinjisi, indiki ýyl önümçilik howpsuzlygynyň işini üns bilen öwreniň we meýilleşdiriň.

Duşuşyk guramasy howpsuzlyk önümçiligi barada duýduryş filmine tomaşa etdi. Howpsuzlyk önümçilik bölüminiň beýleki agzalary tor wideo arkaly howpsuzlyk önümçilik ýygnagyna gatnaşdy.


Iş wagty: Noýabr-19-2021