JXZ görnüşi pes çygly nokat guradyjy

Gysga düşündiriş:

Kombinirlenen pes çyg nokady guradyjy (gysgaça: birleşdirilen guradyjy) doňdurma guradyjyny we adsorbsion guradyjyny birleşdirýän pes çygly guradyjy enjam. Sowadyjy guradyjyda gaz ýitirilmezligi we az energiýa sarp edilmegi artykmaçlygy bar, ýöne çyg nokadynyň temperaturasynyň çäklendirilmegi bar .Guradyjynyň pes çyg nokadynyň artykmaçlygy bar, ýöne gaýtadan işlenen gazyň uly ýitgisiniň zyýany.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş prinsipi

Kombinirlenen pes çyg nokady guradyjy (gysgaça: birleşdirilen guradyjy) doňdurma guradyjyny we adsorbsion guradyjyny birleşdirýän pes çygly guradyjy enjam. Sowadyjy guradyjyda gaz ýitirilmezligi we az energiýa sarp edilmegi artykmaçlygy bar, ýöne çyg nokadynyň temperaturasynyň çäklendirilmegi bar Guradyjy pes çyglylygyň artykmaçlygyna eýedir, ýöne gaýtadan işlenen gazyň uly ýitgisiniň zyýany turbageçirijiniň göwnejaý baglanyşygy we kuwwatyň birleşmegi we iň ýokary çykdajy ýerine ýetirilýär.

Kombinirlenen guradyjylar esasan doňdurylan guradyjylardan we adsorbsion guradyjylardan durýar we guradyjynyň has çylşyrymly gaz gurşawyna uýgunlaşmagy üçin käwagt degişli süzgüç, tozan aýyrmak, ýag aýyrmak we beýleki enjamlar bilen birikdirilýär.

Tehniki aýratynlyklary

Sowuk sowadyjy degidifikasiýa, howa siklonyny bölmek prosesi bilen sowuk guradyjy maşynyň bir bölegi. Guradyjy maşyn basyşyň siňdirilişini, temperaturanyň üýtgemegini we beýleki amallary kabul edýär. , inertial çaknyşyk, agyrlyk güýji we beýleki süzgüç mehanizmleri.

● Durnukly iş, ygtybarly iş, uzak möhletli goragsyz iş.

● Täzelenýän ýylylyk çeşmesi (guradyjy maşynyň bölegi birneme gyzdyrylýar) elektrik ýyladyşyny, regeneratiw ädimler bolsa ýyladyş + öwüsýän sowadyşy kabul edýär.

Dry Gury howany gaýtadan dikeldilýän gaz çeşmesi hökmünde ulanmak, az gaz sarp etmek.

● Uzyn aýlawly kommutasiýa.

● Awtomatiki işlemek, gözegçilik edilmeýän amal.

Fr Sowadyjy ulgam komponentleriniň paýhasly konfigurasiýasy, pes näsazlyk derejesi.

Automatic Awtomatiki kanalizasiýa işini amala aşyrmak üçin elektroniki akylly ýa-da ýüzýän top görnüşli awtomatiki kanalizasiýa enjamyny kabul ediň.

Process pleönekeý proses akymy, pes şowsuzlyk, pes maýa goýum bahasy.

Operating Işlemek we goldamak aňsat.

Main Esasy iş parametrlerini görkezmek we zerur näsazlyk duýduryşy bilen ýönekeý elektrik awtomatlaşdyryş işi.

● Maşyn zawody, içerde esasy gurnama ýok.

Pip Amatly turbageçiriji jübütlemek we gurmak.

5

Tehniki görkezijiler

Howa bilen işlemek ukyby 1 ~ Nm3 / min
Iş basyşy 0.6 ~ 1.0mpa (7.0 ~ 3.0mpa önümleri ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda üpjün edilip bilner)
Howanyň giriş temperaturasy adaty temperatura görnüşi: ≤45 ℃ (Min 5 ℃);
ýokary temperatura görnüşi: ≤80 ℃ (Min 5 ℃)
Sowuklama tertibi howa sowadyldy / suw sowadyldy
Taýýar önümiň çyg nokady -40 ℃ ~ -70 ℃ (atmosfera çyg nokady)
Giriş we çykyş howa basyşy peselýär ≤ 0.03mpa
Wagt çalyşmak 120min (sazlap bolýan) (azajyk ýylylyk) 300 ~ 600s (sazlap bolýar) (ýylylyk ýok)
Gazyň sarp edilişi 3 ~ 6% bahalandyrylan kuwwat
Dikeldiş usuly mikro termiki regenerasiýa / ýylylyk däl regenerasiýa / başga
Güýç çeşmesi AC 380V / 3P / 50Hz (ZCD-15 we ondan ýokary); AC 220V / 1P / 50Hz (ZCD-12 we aşakda)
Daşky gurşawyň temperaturasy ≤42 ℃

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň