JXJ ýokary netijelilik takyk süzgüç

Gysga düşündiriş:

Pnewmatik enjamda we guralda çyglylyk, tozan, ýagly duman ýaly zyýanly materiallardan biri bolan howa kompressory tarapyndan gysylan erkin howanyň atmosfera gurşawy, ýokary temperaturadan we ýokary çyglylykdan we ýokary basyşly howadan kän wagt geçmänkä gymmat pnewmatik enjam, gural we önümleriň hiline täsir etmekden başga-da çynlakaý poslama turbany döredýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Pnewmatik enjamda we guralda çyglylyk, tozan, ýagly duman ýaly zyýanly materiallardan biri bolan howa kompressory tarapyndan gysylan erkin howanyň atmosfera gurşawy, ýokary temperaturadan we ýokary çyglylykdan we ýokary basyşly howadan kän wagt geçmänkä gymmat pnewmatik enjamlar, gurallar we önümleriň hiline täsir etmekden başga-da, köplenç gurallaryň we enjamlaryň gabat gelmezligi we enjam heläkçiligi sebäpli çynlakaý poslama turba sebäp bolýar. Mundan başga-da, himiki süýüm, çap etmek, pürkmek, garyşdyrmak, pnewmatik ýaly köp sanly gaz çeşmesi daşamak we beýleki gönüden-göni amallar, özi arassa we gury gysylan howany talap edýär, suwa, ýaga, tozana ýol bermeýär, şonuň üçin gysylan howa guradyjysyny we takyk süzgüçini ulanmak bu talaby kanagatlandyrmak üçin ygtybarly kepillikdir.

Takyk süzgüç, ýokary netijeliligi, uzak ömri, ajaýyp işleýiş gymmaty pes bolan gysylan howa süzgüç önümleriniň täze nesli. Önümimiz ykjam gurluşy, kiçi göwrümi bilen häsiýetlendirilen täze döredilen we jikme-jik süzgüç elementini kabul edýär, ýokary arassalaýyş netijeliligi, amatly çalyşmak we gurnamak we ulanyş effektini düýpli üpjün etmek.

Gysylan howany arassalamak talaplaryna laýyklykda, dürli ýokary hilli ýag çykaryjy, esasy süzgüç we guradyjy enjamlar bilen ulanylyp bilner.

Tehniki parametrler

Adaty önüm seriýasy

Model (Parametriň ady)

JXJ-1

JXJ-3

JXJ-6

JXJ-10

JXJ-15

JXJ-20

JXJ-30

JXJ-40

JXJ-60

Howa akymy (Nm³ / min)

1

3

6

10

15

20

30

40

60

Howanyň burun diametri

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN65

DN80

DN100

DN125

Enjamlaryň arassa agramy

(kg)

19

25

30

41

53

62

72

86

120

 

modeli
Parametriň ady

JXJ-

80

JXJ-

100

JXJ-

120

JXJ-

150

JXJ-

200

JXJ-

250

JXJ-

300

Howa akymy (Nm³ / min)

80

100

120

150

200

250

300

Howanyň burun diametri

DN150

DN150

DN150

DN200

DN200

DN250

DN300

Enjamlaryň arassa agramy

(kg)

150

190

220

240

265

290

320

Tehniki parametrler

1) Howany dolandyrmak kuwwaty adaty önüm seriýalarynyň ýa-da önüm enjamlarynyň adyna degişlidir

2) Howa giriş basyşynyň bahalandyrylan görnüşi: 0.8mpa (Min: 0.4mpa; Maks: 1.0mpa)Pressureokary basyş: MPa

3) Howanyň giriş temperaturasy ≤50 ℃ (Min 5 ℃)

4) Nebitiň galyndysy (2-nji tablisa serediň)

5) Suwy bölmek netijeliligi (2-nji tablisa serediň)

6) Giriş we çykyş howa basyşynyň peselmegi (2-nji tablisa serediň)

7) Daşky gurşawyň temperaturasy ≤45 ℃

Her süzgüç ýadrosynyň öndürijilik parametrleri

Süzgüç derejesi Süzgüç takyklygy Galyndy ýag Ilkinji basyş peselýär
C synp 3 mikron 5ppm 0,007 MPa ýa-da ondanam az
T etap 1 mu m 1 sagat 0.01 MPa ýa-da ondanam az
Bir synp 0.01 mu m Milliona 0.01 bölek 0.013 MPa ýa-da ondanam az
F 0.01 mu m Milliona 0,003 bölek 0.013 MPa ýa-da ondanam az

Giriş basyşy üýtgese, bahalandyrylan howa göwrümi aşakdaky tablisa laýyklykda düzedilmelidir.

MPa basyşyny import ediň

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8 ýa-da has ýokary

Düzediş faktory

0.38

0.53

0.65

0.75

0.85

0.90

1

1.05

Mysal üçin:

Jxj-20/8, 20Nm derejeli gaz arassalaýyş kuwwatyna eýe3/ min, giriş basyşy 0.6mpa bolanda, gazyň mukdaryny bejermek mümkin: Q = 20 × 0.90 = 18Nm3/ min


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň