Azot öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Azot öndürýän enjamlar elektronika, azyk, metallurgiýa, elektrik energiýasy, himiýa, nebit, derman, dokma, temmäki, gurallar, awtomatiki gözegçilik we beýleki pudaklarda çig gaz, gorag gazy, çalyşýan gaz we möhürleýji gaz ýaly giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Azot öndürýän enjamlar elektronika, azyk, metallurgiýa, elektrik energiýasy, himiýa, nebit, derman, dokma, temmäki, gurallar, awtomatiki gözegçilik we beýleki pudaklarda çig gaz, gorag gazy, çalyşýan gaz we möhürleýji gaz ýaly giňden ulanylýar.

Iş ýörelgesi

azot enjamlaryny almak üçin basyş swing adsorbsion prinsipini ulanyp, basyş swing adsorbsiýasy azot enjamlary, uglerod molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanmakdyr. Belli bir basyş, howada kislorod, azot uglerod molekulaly elekde tapawutlaryň üstünde adsorbsiýa. , ýagny pnewmatik klapanyň açylmagyna we ýapylmagyna programmirläp bolýan gözegçilik arkaly, alternatiw sikl, A, B iki diňiň basyşynyň adsorbsiýasy we wakuumyň bölünmegi, kislorod bilen azotyň doly bölünmegi, ýokary arassalygy almak üçin azotdan kislorod adsorbsiýasynyň ýaýramagynda uglerod molekulýar elek. azot.

Aýratynlyklary

1. Enjamyň ykjam gurluşy, birleşdirilen skid-oturdylan, kiçi aýak yzy, infrastruktura we az maýa goýumlary bar.

2. Başlamak we duruzmak, gaz başlamak we öndürmek aňsat.

3. Inçe, pes ses, hapalanma ýok, güýçli seýsmiki öndürijilik.

4. pleönekeý proses, ýetişen önümler, adsorbsion bölünişik otag temperaturasynda, ygtybarly işlemekde, pes näsazlyk derejesinde, amatly tehniki hyzmatda, arzan bahada amala aşyrylýar.

Satuwdan soň hyzmat etmek

1. her çalşykda egzameniň kadaly boşadylýandygyny yzygiderli barlaň.

Gara uglerod tozanynyň çykmagy ýaly tükeniksiz ýumşadyjy, uglerod molekulýar elek tozy derrew ýapylmalydygyny görkezýär.

3. enjamyň üstündäki tozany we hapany arassalaň.

4. Giriş basyşyny, temperaturany, çyg nokadyny, akym tizligini we gysylan howanyň ýagyny yzygiderli normal.

5. Dolandyryş howa ýolunyň böleklerini birleşdirýän howa çeşmesiniň basyş damjasyny barlaň.

Çözgüt

1. PU turbalary, basyş ölçeýjileri, zarba urýan klapanlar, basyşy azaldýan klapanlar we solenoid klapanlar iş gurşawyna we hakyky ulanylyşyna görä çalşylmalydyr.PU turbalary, basyş ölçeýjileri, zarba urýan klapanlar, basyşy azaldýan klapanlar we solenoid klapanlar döwülende, köne ýa-da petiklenende, olary wagtynda çalyşmaly.

2 molekulaly elek, işjeňleşdirilen uglerodyň çalşylmagy onuň adsorbsion kuwwatyna bagly bolmaly we molekulýar elekiň ömründen soň, adsorbsion diňiniň çykyşynda has köp poroşok bar we çalşylanda azot kuwwaty, işjeň adsorbsion kuwwaty göz öňünde tutulmalydyr; Çalyşmak, diňe çalşygyň bir bölegini däl-de, eýsem adsorbsion täsirine täsir etmezlik üçin ähli çalyşmagy çalyşmaly.

3. Süzgüç elementiniň çalyşmagy süzgüçden öň we soň basyş tapawudyna we ulanylyş wagtyna bagly bolmaly.Çalyşanda, ýagyň çykarylmagyna täsir etmezlik üçin diňe bir bölegini däl, eýsem hemmesini çalyşmaly.

Garnituralary çalyşanyňyzda, kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilen garnituralary saýlaň, sebäbi enjam enjamlarynyň gurnalmagyny we işleýşini diňe kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilen garnituralar üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary