Azot öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Azot öndürýän enjamlar elektronika, azyk, metallurgiýa, elektrik energiýasy, himiýa, nebit, derman, dokma, temmäki, gurallar, awtomatiki gözegçilik we beýleki pudaklarda çig gaz, gorag gazy, çalyşýan gaz we möhürleýji gaz ýaly giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Arza

Azot öndürýän enjamlar elektronika, azyk, metallurgiýa, elektrik energiýasy, himiýa, nebit, derman, dokma, temmäki, gurallar, awtomatiki gözegçilik we beýleki pudaklarda çig gaz, gorag gazy, çalyşýan gaz we möhürleýji gaz ýaly giňden ulanylýar.

Iş ýörelgesi

azot enjamlaryny almak üçin basyş swing adsorbsion prinsipini ulanyp, azot enjamlaryny uglerod molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanmakdyr. Belli bir basyş, howada kislorodyň ulanylmagy, tapawudyň üstünde uglerod molekulasynyň elek adsorbsiýasy. , ýagny pnewmatik klapanyň açylmagyna we ýapylmagyna programmirläp bolýan gözegçilik arkaly, alternatiw sikl, A, B iki minara basyşynyň adsorbsiýasy we wakuum kesilmegi, kislorod bilen azotyň doly bölünmegi, ýokary arassalygy almak üçin azotdan kislorod adsorbsiýasynyň ýaýramagynda uglerod molekulýar elek azot.

Aýratynlyklary

1. Enjamlaryň ykjam gurluşy, birleşdirilen skid oturdylan, kiçi aýak yzy, infrastruktura we az maýa goýumlary bar.

2. Başlamak we durmak aňsat, çalt başlamak we gaz öndürmek.

3. Ajaýyp, pes ses, hapalanma ýok, güýçli seýsmiki öndürijilik.

4. pleönekeý proses, ýetişen önümler, adsorbsiýa bölünişi otag temperaturasynda, ygtybarly işlemekde, pes şowsuzlyk derejesinde, amatly tehniki hyzmatda, arzan bahada amala aşyrylýar.

Satuwdan soň hyzmat etmek

1. her çalşykda gaz çykaryjy enjamyň kadaly boşadylýandygyny yzygiderli barlaň.

Gara uglerod tozy akmagy ýaly tükeniksiz ýumşadyjy, uglerod molekulýar elek tozy, derrew ýapylmalydygyny görkezýär.

3. enjamyň üstündäki tozany we hapany arassalaň.

4. Giriş basyşyny, temperaturany, çyg nokadyny, akym tizligini we gysylan howanyň ýag düzümini yzygiderli barlaň normal.

5. Dolandyryş howa ýolunyň böleklerini birleşdirýän howa çeşmesiniň basyş düşmegini barlaň.

Çözgüt

1. PU turbalary, basyş ölçeýjileri, zarba urýan klapanlar, basyşy azaldýan klapanlar we solenoid klapanlar iş gurşawyna we hakyky ulanylyşyna görä çalşylmalydyr.PU turbalary, basyş ölçeýjileri, urulýan top klapanlary, basyşy azaldýan klapanlar we solenoid klapanlar döwülende, garry ýa-da petiklenende, olary wagtynda çalyşmaly.

2 molekulaly elek, işjeňleşdirilen uglerodyň çalşylmagy onuň adsorbsion kuwwatyna we ulanylyş wagtyna bagly bolmaly, molekulýar elekiň ömründen soň, adsorbsion diňiniň çykyşynda has köp poroşok bar we çalşylanda azot kuwwaty, işjeň adsorbsion kuwwaty göz öňünde tutulmalydyr Çalyşmak, adsorbsion täsirine täsir etmezlik üçin diňe çalyşmagyň bir bölegini däl, eýsem ähli çalyşmagy çalyşmaly.

3. Süzgüç elementiniň çalyşmagy süzgüçden öň we soň basyş tapawudyna we ulanyş wagtyna bagly bolmaly.Çalyşanda, nebitiň çykarylmagyna täsir etmez ýaly, diňe bir bölegini däl, eýsem hemmesini çalyşmaly.

Garnituralary çalyşanyňyzda, kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilen garnituralary saýlaň, sebäbi enjam enjamlarynyň gurnalmagyny we işleýşini diňe kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilen garnituralar üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň